Close

Wat doen wij?

Route B is een project voor jongeren die te maken hebben met uitval binnen het middelbaar onderwijs en/of als vervolgstap op een behandeltraject. Route B kan een passend aanbod bieden in het preventieve kader, als ook in situaties waarbij leerlingen nog niet volledig zijn uitgevallen in het onderwijs. Het doel van het traject is om een nieuw toekomstperspectief te creëren van successen. Het traject wordt gekenmerkt door een samenspel van begeleiding en onderwijs, waarbij sprake is van een nauwe samenwerking met het systeem rondom de jongeren.

Uitgangspunt is altijd zo snel mogelijke uitstroom naar een passende vorm van onderwijs of een alternatief ontwikkelperspectief.

De leerling ontvangt binnen Route B begeleiding van de persoonlijk (ambulant) begeleider, gericht op de persoonlijke hulpvragen van de leerling. Zowel individueel als in groepsverband met groepsgenoten wordt gewerkt aan deze hulpvragen en het versterken van de leerling, zodat deze leerling weer in zijn eigen kracht komt te staan.

Als het onderwijs niet (meer) lukt, zijn er binnen Route B verschillende mogelijkheden om onderwijs op locatie te volgen. Het onderwijs is gericht op de opbouw van schooluren, schoolse activiteiten en ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Hierbij wordt de leerling op maat begeleidt door een docent/mentor. Route B werkt met leerdoelen die aansluiten op de kwaliteiten, talenten en interesses. Vanuit deze setting wordt er toegewerkt naar een passend uitstroomperspectief.

Leerlingen werken in boeken gefaciliteerd door de school van herkomst of ze werken via Studiemeter (online) aan: Engels, Nederlands, Rekenen en Burgerschap.

Contactgegevens

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl