Close

Wat doen we?

Route B

Het intensief onderwijs zorg traject (Route B) biedt een alternatief of opstap voor jeugdigen die om verschillende redenen (nog) niet passen binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake een kloof tussen hun mogelijkheden, de zorgbehoefte en het onderwijsaanbod. Binnen Route B wordt (ev. in samenwerking met een behandelaar) gewerkt aan de specifieke onderwijs- en zorgdoelen van de jeugdige middels een aansluitend, integraal en individueel aanbod. Hierbij doet de jeugdige ervaringen op in de praktijk en wordt de drempel om terug te keren naar een passende vorm van onderwijs verlaagd.

Uitgangspunt is altijd zo snel mogelijke uitstroom naar een passende vorm van onderwijs of een alternatief ontwikkelperspectief.

Wanneer

  • als de school de jeugdige geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
  • als de school van inschrijving de leerling op een passende time out voorziening wil plaatsen;
  • als de jeugdige zich op school erg ongelukkig voelt waardoor verder verblijf niet meer haalbaar is;
  • als de leerling een leerachterstand heeft opgebouwd en dit in de huidige setting niet in kan halen;
  • als de jeugdige op een wachtlijst voor speciaal onderwijs staat of komt te staan;
  • als de jeugdige door omstandigheden tijdelijk elders verblijft;
  • als er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
  • als de omvang van de zorg dusdanig is dat het volgen van regulier onderwijs niet haalbaar is;
  • als het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt.

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Zorgokee en alle andere organisaties onder de concernkoepel van de Mutsaersstichting zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is vanuit het concern een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er  briefings plaats om alle organisaties te informeren en eventueel het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Zorgokee kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert zoveel mogelijk de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die bij zorgokee verblijven betekent dit dat wij, zoveel mogelijk de bestaande begeleiding voortzetten. Indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit geldt ook voor de individuele begeleiding in de thuissituatie. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

Omdat wij de landelijke richtlijnen volgen bieden wij voorlopig(tot 6 april) geen groepsbegeleiding aan. Als er vanuit de regelgeving van de overheid toch naschoolse begeleiding nodig is, kunt u contact opnemen met onze administratie; info@zorgokee.nl

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u ook contact op nemen via info@zorgokee.nl